Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » STAŻE

STAŻE

 

STAŻ W ZESPOLE SZKÓŁ OSTASZEWO

 

                                                                                                                           

Zespół Szkół w Ostaszewie zamierza przyjąć 2 stażystów na okres 6 miesięcy 
w ramach stażu dla osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy).

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

- CV,

- listu motywacyjnego,

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Osoby biorące udział w naborze na staż  mają prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz prawo ich modyfikacji

 

Wymagane dokumenty należy

złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Ostaszewie lub przesłać na adres:
Zespół Szkół w Ostaszewie, ul. Kościuszki 22, 82-112 Ostaszewo

w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Staż w Zespole Szkół w Ostaszewie”

do dnia 11.02.2013 r. do godz. 1530

(decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do zespołu)

 

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacje dodatkowe:

 

Skierowanie na staż do pracodawcy może otrzymać osoba bezrobotna spełniająca jeden z warunków art. 49 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawy:

1. do 25 roku życia na dzień skierowania,

2. długotrwale czyli osoba pozostająca w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych, która zarejestrowała się po zakończeniu kontraktu socjalnego, kobieta, która po urodzeniu dziecka nie podjęła zatrudnienia,

3. powyżej 50 roku życia (na dzień skierowania),

4. bez kwalifikacji zawodowych, czyli osoba nie posiadająca kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodowego, bez doświadczenia zawodowego, gdzie za doświadczenie zawodowe należy uznać doświadczenie uzyskane w trakcie pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej
6 m-cy, bez wykształcenia średniego,

5. wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

6. która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia,

7. niepełnosprawna.

 

 

Więcej informacji na temat stażu można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w zakładce STAŻE. (http://bip76.lo.pl/?cid=195)

 

 

 

Informację wytworzyła : Bożena Ciszek                                      

 

                                                                                             Dyrektor Zespołu Szkół w Ostaszewie

                                                                                                          mgr Alicja Redlicka

 

 

 

 

Ostaszewo, dnia 28.02.013 r.

Wersja do wydruku


WYBÓR STAŻYSTY

Data: 2013-02-25

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

STAŻE

Data utworzenia

2013-01-28

Osoba wprowadzająca dokument

Sławomir Rozwalak

Osoba tworząca dokument

Bożena Ciszek

Rejestr zmian dokumentu

  • [2013-02-13] Dodanie załącznika Załącznik nr.1 do Zarządzenia Dyrektora ZS - Regulamin Rekrutacji do przedszkola przez Sławomir Rozwalak
  • [2013-02-13] Usunięcie załącznika Załącznik nr.1 do Zarządzenia Dyrektora ZS - Regulamin Rekrutacji do przedszkola przez Sławomir Rozwalak
  • [2013-02-13] Edycja dokumentu przez Sławomir Rozwalak
  • [2013-02-13] Edycja dokumentu przez Sławomir Rozwalak
  • [2013-02-13] Edycja dokumentu przez Sławomir Rozwalak

Pokaż wszystkie zmiany

Dokument wyświetlono

1209 razy