• Odwiedziło nas: 401191 osób
 • Do końca roku: 69 dni
 • Do wakacji: 242 dni

REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej

Jesteś tu: » Strona główna » Stołówka szkolna » REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/ZS/2013/14  

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWEK SZKOLNYCH

 

      I.   PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 67a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz na art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).

 

 

     II.  UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać  uczniowie Zespołu Szkół w Ostaszewie, nauczyciele oraz inni pracownicy zatrudnieni w Zespole.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie oraz uczniowie, których dożywianie finansuje GOPS lub MOPS.

 

    III.  ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 

 1. Posiłki wydawane są odpłatnie.
 2. Płatność wnoszona jest „z góry” za dany miesiąc.
 3. Odpłatność w przypadku uczniów do 15-go każdego  miesiąca, w przypadku nauczycieli bądź innych pracowników szkoły do 10-go każdego miesiąca.
 4. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt  produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt „wsadu do kotła”.
 5. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność  stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na posiłki.
 6. Do kosztów wytworzenia posiłku przyjmuje się  wszystkie składniki wynagrodzenia osób przygotowujących posiłki wraz ze  składnikami zgodnymi z obowiązującymi przepisami, koszty energii elektrycznej, gazu, wody i innych mediów.
 7. Koszt jednego posiłku ustala Dyrektor Zespołu Szkół.
 8. Koszt jednego posiłku wynosi:

               a)      2,00 zł za śniadanie

               b)      3,00zł  za obiad

               c)      8,00zł  za obiad dla pracowników szkoły

 1. Personel przygotowujący posiłki (kucharki) mają prawo do ½ porcji nieodpłatnego posiłku w ramach degustacji przygotowanych potraw.

 

      IV.  OPŁATY

 1. Odpłatność za obiady na dany miesiąc uiszczana jest u intendenta Zespołu Szkół w Ostaszewie lub na konto BS Sztum 98 8309 0000 0040 0060 2000 0010 do15-go każdego miesiąca.
 2. W przypadku nieuregulowania opłaty do 15-go każdego miesiąca wydawanie posiłków danej osobie zostanie wstrzymane do momentu uregulowania należności.
 3. Wpłaty potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem intendenta bądź księgowej. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 4. Gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w określonych dniach tygodnia, intendent bądź księgowa pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.
 5. Intendent posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów.
 6. Odpłatność za posiłki  nauczycieli bądź innych pracowników szkoły pobierana jest na podstawie złożonej do dnia 10-tego danego miesiąca, deklaracji o ilości planowanych, zjedzonych posiłków.
 7. Deklaracja zawiera ilość planowanych posiłków oraz dni, w których będą te posiłki zjedzone.
 8. W przypadku spożycia posiłku / który został po wydaniu posiłków dla uczniów/ w dniu nieplanowanym  przez nauczyciela  bądź pracownika należy dokonać  opłaty tego samego dnia  lub dnia następnego.

 

        V.   ZWROTY ZA   POSIŁKI

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia jest zgłoszona przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie, u intendenta bądź wychowawcy osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być odliczona w następnym miesiącu.
 3. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 4. Nieobecność nauczyciela bądź pracownika na posiłku zaplanowanym, która została zgłoszona  będzie odliczona  w następnym miesiącu.

 

        VI.  WYDAWANIE POSIŁKÓW

  1. Śniadania wydawane są o godz. 8:15 – 8:30
  2. Posiłki obiadowe  wydawane są od godz. 10:55 do godz. 13:00.
  3. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany miesiąc.
  4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

 

        VII.  ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają nauczyciele i intendent.

 

        VIII.  O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTASZEWIE.

 

 

                                                                                       Dyrektor Zespołu Szkół  w Ostaszewie

                                                                                               Alicja Redlicka