• Odwiedziło nas: 379604 osób
 • Do końca roku: 188 dni
 • Do wakacji: -3 dni

Jesteś tu: » Strona główna »

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

 


Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom Zespołu Szkół w Ostaszewie  na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Art.  90u  ust.  4  pkt  1  ustawy  z  dnia  7  września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
 2. Uchwała  Rady  Ministrów  w   sprawie Rządowego  programu  pomocy uczniom
  w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”,
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

 I. Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej na zakup podręczników są:

 1. Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I – IV szkół podstawowych, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.
 2. Uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny w Zespole Szkół
  w Ostaszewie.
 3. 3.      Uczniowie, w  których  rodzinie  dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351. – zł netto z wyjątkiem uczniów klas I szkół podstawowych gdzie dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 504 zł netto.
 4. Uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza  kryterium  dochodowe  351. – zł,  w  przypadkach  określonych  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze itp. w liczbie nie przekraczającej 5% ogólnej liczby  uczniów   rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach określonych w pkt. I.1 na terenie Gminy Ostaszewo z wyjątkiem uczniów klas I szkoły podstawowej.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego 351 zł oraz wystąpienia ww. sytuacji do wniosku należy dołączyć uzasadnienie

 

 II. Pomoc finansową przyznaje Dyrektor Zespołu Szkół w Ostaszewie:


1. Po  rozpatrzeniu  wniosku  złożonego  przez  rodziców  (opiekunów  prawnych, rodziców zastępczych), a także Dyrektora ZS, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wnioski (wzory do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Ostaszewie i na stronie internetowej ZS w Ostaszewie) składane są  w terminie do dnia 14 września 2012 r. do Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie.

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów a w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń.

4. Do wniosku składanego dla uczniów określonych w pkt I.2 zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

5. Do wniosku składanego dla uczniów określonych w pkt I.4 zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie. 

 

      Dyrektor szkoły zwraca uprawnionym koszty zakupu podręczników po przedłożeniu   dowodu zakupu ( faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego  lub  rodzica  zastępczego; rachunek; paragon) lub   oświadczenia   wnioskodawcy o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego  programu  pomocy  uczniom w   2012  r. –   „Wyprawka   szkolna”. W przypadku zakupów zbiorowych dołączyć potwierdzenie zakupu wystawione przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki do wysokości wartości pomocy:

 

- do 180 zł dla ucznia klasy I - III szkoły podstawowej, oraz dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej

- do 210 zł dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej

- do 325 zł  dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjum.

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                             Robert Ciżmowski

 

 WNIOSEK O PRZYZNANIE WYPRAWKI SZKOLNEJ

 

 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW UPŁYWA 14 WRZEŚNIA 2012 R.