• Odwiedziło nas: 379284 osób
  • Do końca roku: 190 dni
  • Do wakacji: -1 dni

Jesteś tu: » Strona główna »

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Zarządzenie nr 26/ZSZ/2012/2013
Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie
z dnia 20 marca 2013 r.

  

w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2013/2014, jej terminów
i przebiegu

  

            Na podstawie obowiązującego Statutu Zespołu Szkół w Ostaszewie oraz zarządzenia nr 19/ZSZ/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola w Ostaszewie zarządzam, co następuje:

 

 § 1

 

1. Ogłaszam rekrutację dzieci do przedszkola w Ostaszewie na rok szkolny 2013/2014.

2. Do Przedszkola w Ostaszewie przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie gminy Ostaszewo.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko w wieku 2,5 lat.

4. Dzieci spoza gminy Ostaszewo mogą być przyjęte do przedszkola, gdy dysponuje ono wolnymi miejscami, jedynie za zgodą organu prowadzącego.

5. Szczegółowe zasady oraz kryteria rekrutacji zawarte są w Zarządzeniu nr 19/ZSZ/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola w Ostaszewie.

6. Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego także odbywa się zgodnie z kryteriami naboru. Dyrektor Zespołu Szkół w Ostaszewie udziela rodzicom wszelkich informacji nt. warunków lokalowych oraz kompetencji nauczycieli w zakresie potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebani.

§ 2

 

1. Wydawanie i przyjmowanie Kart Zapisu Dziecka do Przedszkola w Ostaszewie  trwa od 2 do 30 kwietnia 2013 r.

2. Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic powinien wypełnić Kartę zapisu dziecka do przedszkola stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mogą wydrukować Kartę zapisu dziecka ze strony internetowej szkoły: www.zsostaszewo.szkolnastrona.pl, wypełnić ją i podpisać, a następnie w terminie złożyć w sekretariacie ZS w Ostaszewie. Jeżeli rodzice nie dysponują komputerem z dostępem do Internetu, Kartę zapisu dziecka mogą otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół w Ostaszewie lub w przedszkolu.

 § 3

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół w Ostaszewie odrębnym zarządzeniem powoła skład komisji rekrutacyjnej w którym określi dokładny harmonogram jej pracy.

2. Komisja rekrutacyjna zbierze się w czasie wyznaczonym przez Dyrektora w terminie od 4 do 15 maja 2013 r.

3. W ciągu dwóch dni po posiedzeniu Komisja Rekrutacyjna ogłosi wyniki rekrutacji.

4. Wyniki rekrutacji zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół w Ostaszewie (w zakładce - Informacje dla rodziców).

§ 4

 

1. Rodzic lub prawny opiekun dziecka ma prawo złożyć pisemne odwołanie od ustalonych przez Komisję Rekrutacyjną wyników rekrutacji do Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie w terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

2. Szczegółowe kwestie dotyczące odwołania zawarte są w Zarządzeniu nr 19/ZSZ/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola w Ostaszewie.

 

§ 5

           

W ciągu roku szkolnego w przypadku wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Dyrektor ZS, biorąc pod uwagę kryteria rekrutacji.

                                                                                 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Informacje wytworzyła Bożena Ciszek

 

Zatwierdzono do publikacji na stronie BIP i stronie internetowej Zespołu Szkół w Ostaszewie dnia 20 marca 2013 r.

 

 

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół w Ostaszewie

                                                                                                          Alicja Redlicka