• Odwiedziło nas: 379982 osób
 • Do końca roku: 187 dni
 • Do wakacji: 361 dni

Jesteś tu: » Strona główna »

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ZAKUP OLEJU OAŁOWEGO DLA ZS W OSTASZEWIE

Data ogłoszenia przetargu  07.08.2013 r.

Data otwarcia ofert  10.09.2013r.

 

 

Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Ostaszewie w ilości:

20 000 litrów, Numer ogłoszenia: 317600-2013

 

 

OSTASZEWO: Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do ZS w Ostaszewie w ilości: 20 000 litrów,
Numer ogłoszenia: 317600-2013 data zamieszczenia: 07.08.2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkół w  Ostaszewie 82-112 Ostaszewo , ul. Kościuszki 22 tel./fax 552471346 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsostaszewo.szkolnastrona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Ostaszewie  w ilości: 20 000 litrów,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w ilości około 20 000 litrów. olej opałowy dowożony będzie do wskazanego miejsca po uprzednim zamówieniu telefonicznym. dla oleju opałowego lekkiego, stosuje się wymagania jakościowe zgodne z normą: PN-C-96024 i posiadać on musi następujące parametry: 1. Gęstość dla 15oC max 0,86 Mg/m3, 2. Wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg, 3. Lepkość kinematyczna w +20oC mniejsze - równe 6,0 mm2/s, 4. Temperatura zapłonu powyżej 56oC, 5. Zawartość siarki nie więcej mniejsze - równe 0,20% masy, 6. Zawartość wody w emulsji mniejsze - równe 0,02 % masy, 7. Osad po sedymentacji zawartości zanieczyszczeń stałych mniejsze - równe 24 Mg/kg, 8. Pozostałość po spaleniu (popiół tlenkowy) mniejsze - równe 0,01 % masy, 9. Barwa czerwona. każdej partii zamówionego oleju opałowego należy dołączyć Świadectwo jakości oraz dokument o obowiązujących aktualnie cenach hurtowych oleju napędowego grzewczego, dostępnych na stronie internetowej producenta. Wykonawca będzie naliczał należności za każdorazową dostawę wg wskazań licznika na cysternie oraz cen hurtowych obowiązujących u producenta na dzień dostawy, pomniejszone o zaproponowany stały rabat lub powiększone o zaproponowaną stałą marżę. W przypadkach budzących wątpliwości, co do jakości towaru Zamawiający zleci uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonej partii oleju w zakresie wymagań norm. Dodatkowe badania obciążą: - w przypadku potwierdzenia zgodności ze świadectwem jakości - Zamawiającego, - w przypadku niezgodności ze świadectwem jakości - Wykonawcę. Zakwestionowane przez Zamawiającego partie dostarczonego oleju nie spełniające wymogów normy, zostaną postawione do dyspozycji Wykonawcy a wystawiony rachunek za dostawę nie zostanie opłacony. Wadliwą partię Wykonawca zabierze we własnym zakresie od Zamawiającego w terminie 1 dnia od daty powiadomienia o złej jakości dostawy. Po tym terminie Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami składowania materiału..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zwiększenie ilości zamówienia, może się odbyć do wysokości wynegocjowanej kwoty.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 25.09.2013 do 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że jest uprawniony do obrotu paliwami ciekłymi i posiada wymaganą przez prawo koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsostaszewo.szkolnastrona.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:    Zespół Szkół w  Ostaszewie  82-112 Ostaszewo , ul. Kościuszki 22 tel./fax 552471346 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2013r. godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespół Szkół w  Ostaszewie 82-112 Ostaszewo , ul. Kościuszki 22 tel./fax 552471346 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Ogłoszenie powiązane317600-2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Ostaszewo
Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Ostaszewie około 20 000 litrów. olej opałowy dowożony będzie do wskazanego miejsca po uprzednim zamówieniu telefonicznym.
 Termin składania ofert: 10.09.2013r.

 

                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                      Alicja Redlicka

 

 

 

           

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawy oleju opałowego

CPV 09135100-5

 1. Zamawiający:

Zespół Szkół w Ostaszewie 82-112 Ostaszewo, ul. Kościuszki 22

Tel./fax 055 247 13 46 

NIP 5792172971

www.zsostaszewo.szkolnastrona.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej Pzp.

 

 1. Źródła finansowania:

Zamówienie jest finansowane ze środków placówki oświatowej

 

 1. Przedmiot zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Ostaszewie w ilości: 20 000 litrów,

Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

 

CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 09135100-5 Olej opałowy

 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

4.2. Zamawiający przewiduje  możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

 

4.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w „Istotnych dla stron postanowieniach umowy” oraz „Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru dostaw” niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacja”.

 

4.4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia (dostaw), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

 

 1. Termin realizacji zamówienia :

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r. Realizacja dostaw będzie odbywała się w ciągu 2 dni od daty telefonicznego zamówienia, w dni robocze

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00).

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania:

6.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt. 6.2.

 

6.2 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 7.

 

6.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (Wykonawca musi wykazać, że jest uprawniony do obrotu paliwami ciekłymi i posiada wymaganą przez prawo koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC).)

- posiadania wiedzy i doświadczenia (Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1.1.)

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1.1.

b) potencjał kadrowy

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o którym mowa w pkt. 7.1.1.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1.1.

 

6.4 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki

cywilne/konsorcja). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt. 6.3 muszą spełniać łącznie.

 

 

 

 1. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

 

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

 

7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

 

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

 

7.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 

7.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 

7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 6.2 należy do oferty załączyć

następujące oświadczenia i dokumenty:

 

7.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

7.2.2. Wymaganą przez prawo koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC). Dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.3.

 

7.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;

2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów;

3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające także wysokość środków finansowych, które mogą zostać przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów;

 

7.4. Jeżeli Wykonawca Wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i określonego w pkt. 6.2., polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o spełnianiu tego warunku przez te podmioty.

 

7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1.2. – 7.1.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

7.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

7.7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.5. lit. a), lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt. 7.6., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.5. lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt. 7.6., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

7.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

7.9. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt. 7.2.1, które musi zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 7.3. i 7.4., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

7.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski .

 

7.11. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie wymienione w pkt. 7.1.1. oraz dokumenty wymienione w pkt. 7.1.2.-7.1.4.

albo odpowiadające im określone w pkt. 7.5. i 7.6., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

b) oświadczenie wymienione w pkt. 7.2.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich

Wykonawców;

c) dokumenty wymienione w pkt. 7.2.2. powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.4. Oferta nie jest zabezpieczona wadium.

8.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz „Kosztorys ofertowy” w wersji papierowej.

8.6. Wraz z ofertą powinny być złożone:

8.6.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt. 7;

8.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

8.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

8.7 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.8 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do niniejszej specyfikacji, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8.10 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

8.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8.12. i 8.13. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

8.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 7, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.

8.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Zespół Szkół w Ostaszewie ul. Kościuszki 22, 82-112 Ostaszewo

oraz opisane:

,,Dostawy oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Ostaszewie

Nie otwierać przed dniem 10.09.2013 r. godz. 10:10

8.15. Wymagania określone w pkt. 8.11. – 8.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

9.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o załączony Formularz Cenowy.

9.2. Formularz Cenowy, o których mowa w pkt. 9.1. należy sporządzić ściśle według kolejności pozycji tam wyszczególnionych. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu.

9.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w Formularzu Cenowym wszystkie opisane tam pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Formularza. Wszystkie błędy ujawnione w Opisie oraz w Formularzach Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

9.4. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia (np. dostawę do kotłowni w wyszczególnionych lokalizacjach) Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Formularzu Cenowym.

9.5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Wymagania dotyczące wadium:

Nie dotyczy

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

11.1. Oferty powinny być złożone w Zespole Szkół w Ostaszewie ul. Kościuszki 22, 82-112 Ostaszewo w sekretariacie w terminie do dnia 10.09.2013 do godz. 10:00

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół w Ostaszewie ul. Kościuszki 22, 82-112  Ostaszewo w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół w terminie do dnia 10.09.2013 r. do godziny 10:10

11.3. Otwarcie ofert jest jawne.

11.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

 

 1. Termin związania ofertą:

12.1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 12.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

12.3 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

 

 1. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia:

13.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

C min

C = -------------  x 100 pkt.

            Co

gdzie:

 Cmin    – cena brutto oferty najtańszej

 Co       – cena brutto oferty ocenianej

 

13.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 13.1.

13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

13.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,

o których mowa w pkt. 13.5.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

 1. Informacje o formalnościach jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

14.1 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

14.2. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt. 14.1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

 

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

16.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c. odrzucenia oferty odwołującego.

16.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

16.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.5. Terminy wniesienia odwołania:

16.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27

ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

16.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 16.5.1. i 16.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

  2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

16.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

16.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 

 1. Opis sposobu porozumiewania się oraz udzielania wyjaśnień treści SIWZ

 

17.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 55 247 13 46) lub drogą elektroniczną (email: zsostasz@o2.pl), z uwzględnieniem pkt. 17.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Zamawiającego) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

17.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

17.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: Zespół Szkół w Ostaszewie ul. Kościuszki 22, 82-112 Ostaszewo

17.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

17.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 17.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

17.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 17.4.

17.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

17.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

17.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

17.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

17.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

17.10. Zamawiający wyznacza  panią Barbarę Wysiecką

 

 

 

Załączniki:

      1. Formularz oferty

2. Kosztorys ofertowy

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Wzór umowy

 

 

 

Zatwierdził

Alicja Redlicka

 

  

 

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTY

 

                                                                                  Do

                                                                                  Zespół Szkół w Ostaszewie

                                                                                  ul. Kościuszki 22

                                                                                  82-112 Ostaszewo

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych, w ilości 20 000 litrów

 

MY NIŻEJ PODPISANI

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto  ……………………. złotych

(słownie złotych:………………………………………………………………………………)

zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w warunkach umowy.

5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie dostaw*:

___________________________________________________________________________

(zakres powierzonych dostaw)

___________________________________________________________________________

(zakres powierzonych dostaw)

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tel. ___________________ fax __________________ e-mail: _________________________

12. Ofertę składamy na _________ stronach.

13. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

14. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku

 

 

* niepotrzebne skreślić

____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

 

  

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZTORYS  OFERTOWY

 

Zadanie - sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych.

 

Lp.

Asortyment dostaw

j.m.

ilość

Cena hurtowa netto obowiązująca u producenta na dzień 01.09.2013.

Proponowana stała

rabat/marża w % w stosunku do obowiązującej ceny hurtowej producenta netto

Wartość netto

(kol.4 x 5) – rabat / + marża

1

2

3

4

5

6

7

1.

dostawa oleju opałowego lekkiego

litr

20 000

 

 

 

 

Razem kol 7:              ............................................

 

Podatek VAT:                        ………................................

 

Ogółem z VAT:          …........................................

 

Słownie złotych: ..........................................................................................................................

 

 

.................................... dn. ..........................

 

 

 

____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

 

   

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

 

 

sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Ostaszewie

 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku

 

 

____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

 

 

 

 

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców