• Odwiedziło nas: 379981 osób
 • Do końca roku: 187 dni
 • Do wakacji: 361 dni

Jesteś tu: » Strona główna »

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

 

Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 uczniom Zespołu Szkół w Ostaszewie 
na zakup podręczników w roku szkolnym 2013/2014

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z  2013 poz. 818) programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

- KLASACH I-III i KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

- klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

- klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

- klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

- klasie II liceum plastycznego,

- klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 1. W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący,
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
 2. Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w pkt. 1 pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 182 ze zm.), tj. dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej.
 3. W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) tj. aktualnie 539 zł na osobę w rodzinie (w przypadku rodzin  wychowujących niepełnosprawne dziecko 623 zł).
 4. Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza
  w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.   

UWAGA !!! Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas I-III i V szkoły podstawowej w gminie.

 

 1. Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Ostaszewie wynosić będzie odpowiednio:

Kwota

Grupa uczniów uprawniona do otrzymania danej kwoty

do kwoty

225 zł

1) uczniowie klas I - III szkoły podstawowej;

2) uczniowie niepełnosprawni klas I - III szkoły podstawowej: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, lub
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną  
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

3) uczniowie  szkoły podstawowej i gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej;

- niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

 

do kwoty

770 zł

1) uczniowie niepełnosprawni klas I – III szkoły podstawowej:  niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

2)  uczniowie niepełnosprawni szkoły podstawowej i gimnazjum
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

- korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego  dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

 

do kwoty

325 zł

1) uczniowie  klasy V szkoły podstawowej;

2) uczniowie niepełnosprawni klas IV - VI szkoły podstawowej: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, lub  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną  
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej;

- niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

 

do kwoty

770 zł

uczniowie niepełnosprawni klas IV - VI szkoły podstawowej:  niesłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej;

- korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego  dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

 

do kwoty

350 zł

uczniowie niepełnosprawni gimnazjum: słabowidzący, niesłyszący,
z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

- niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

do kwoty

607 zł

uczniowie niepełnosprawni gimnazjum: niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

- korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

 1. 7.      Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 2. Wnioski (wzory do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Ostaszewie) składane są  w terminie do dnia 18 września 2013 r. do Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie.
 3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie
  o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
 5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji
  i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 7. 13.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o którym mowa w pkt. 3 i 4,
  do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, z uzasadnienia powinno wynikać jaka
  z okoliczności określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej występuje
  w rodzinie.
 8. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu książek pomocniczych
  i materiałów dydaktycznych,  po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników, którym
  w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników do wysokości wartości pomocy, o której mowa 
  w punkcie 6.
 9. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.
 10. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego
  w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
 11. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do Dyrektora Zespołu Szkół
  w Ostaszewie, ul. Kościuszki 22, 82-112 Ostaszewo tel. (055) 247 13 46.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                         Robert Ciżmowski

 

 

 

Ostaszewo, dnia 08.08.2013 r.                                                                                                                

 

 WNIOSEK DO POBRANIA: TUTAJ