• Odwiedziło nas: 400288 osób
  • Do końca roku: 75 dni
  • Do wakacji: 248 dni

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Jesteś tu: » Strona główna » Samorząd uczniowski » REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTASZEWIE

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorządy klasowe uczniowie danej klasy.

2.      Samorząd Szkolny jako organ Samorządu Uczniowskiego, jest jedynym przedstawicielem ogółu uczniów reprezentującym ich interesy i organizującym życie uczniowskie w szkole.

3.      Samorząd Uczniowski jest ciałem doradczym, opiniodawczym i wnioskodawczym.

4.             Siedzibą Samorządu Uczniowskiego jest Zespół Szkół w Ostaszewie.

 

TRYB WYBORÓW I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW SAMORZĄDU

 

1.  W skład Samorządu Szkolnego wchodzą uczniowie - przedstawiciele wszystkich klas (po trzy osoby z każdej klasy;

2.  W skład Rady Samorządu wchodzą cztery osoby: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik. Rada Samorządu jest organem nadzorującym i koordynującym pracę społeczności uczniowskiej. W wyborach Rady  Samorządu uczestniczą wszyscy członkowie Samorządu Szkolnego.

3.              Wybory Rady  Samorządu odbywają się na początku każdego roku szkolnego, do końca września.

4.              Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez opiekuna.

5.              Zasady przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu opracowują członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem i w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

6.      Kadencja Rady Samorządu trwa 1 rok szkolny.

7.      Odwołania członka Samorządu Szkolnego w przypadku, jeśli  nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków lub z innych uzasadnionych przyczyn, dokonuje się na wniosek Rady Samorządu, wychowawcy klasy lub Rady Pedagogicznej.

 

ORGANIZACJA PRACY SAMORZĄDU

 

1. Samorząd Szkolny reprezentowany jest przez Radę Samorządu.

2. Środki materialne dla funkcjonowania Samorządu Szkolnego zapewnia dyrektor szkoły.

3. Samorząd Szkolny jest samorządny, samodzielny i niezależny.

4. Samorząd Szkolny jest ciałem kolegialnym.

5. Spotkania Samorządu odbywają się raz w miesiącu. W miarę potrzeb mogą być organizowane spotkania z dyrekcją szkoły lub Radą Pedagogiczną.

6. Systematycznie prowadzona jest dokumentacja z działalności Samorządu.

7. Decyzje zapadają większością głosów przy obecności 2/3 członków.

 

KOMPETENCJE I ZADANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

1. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

2. Konsultowanie z dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną decyzji dotyczących spraw uczniów.

3. Prawo do organizacji życia szkolnego, zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania  i zaspokajania własnych zainteresowań.

4. Prawo organizowania działalności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem.

5. Opiniowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktycznego oraz Statutu Szkoły.

6. Opiniowanie pracy nauczyciela w związku z oceną pracy na wniosek dyrektora szkoły.

7. Wydawanie opinii przy wydalaniu ucznia ze szkoły.

8. Wprowadzanie w życie szkolne uczniów klas czwartych.

9. Wydawanie opinii w innych sprawach w miarę potrzeb na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

10. Samorząd Uczniowski nie może naruszać kompetencji dyrekcji szkoły.

 

ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

1. Służenie pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu Szkolnego.

2. Monitorowanie prac Samorządu, dbanie o zgodność ze Statutem Szkoły.

3. Pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami.